Informace pro zákazníky » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě Plenkomanie.cz provozovaném Šárkou Mikulovou se sídlem Na Dolech 10, Boskovice, IČ: 01896911 (dále jen "prodávající") a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajících. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.plenkomanie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). 

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. 

 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). 

 

3.4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, a to tak, aby byly úplné a pravdivé, a seznámení se s těmito obchodními podmínkami.

 

3.5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

 

3.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

3.9. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily sjednanou kupní smlouvu či obchodní podmínky prodávajícího.

 

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, jestliže údaje uvedené v objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní nebo jestliže došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.

 

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001260161/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen "účet prodávajícího").

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

 

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

  

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že u zboží vyrobeného či upraveného na přání zákazníka nelze od kupní smlouvy odstoupit.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě porušení této povinnosti vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pět set korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

 

5.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité a nepoškozené a je-li to možné, v původním obalu. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě pěti (5) pracovních dní od obdržení vráceného zboží přezkoumání tohoto vráceného zboží a v případě poškození či opotřebování zboží má právo požadovat po kupujícím příslušnou finanční náhradu škody jemu tím vzniklé, a to až do výše běžné prodejní ceny za toto zboží.

 

5.6. Dojde-li k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, tedy k vrácení pouze části zboží z objednávky, při které byla uplatněna množstevní sleva či slevový kód platný od určité hodnoty objednávky, je prodávající oprávněn přepočítat reálnou hodnotu objednávky a tuto slevu ponížit či stornovat, pokud přepočítaná hodnota objednávky neodpovídá podmínkám k jejímu uplatnění. 

 

5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu vráceného zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.5. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží dle článku 5.5. obchodních podmínek, stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3. obchodních podmínek a nárok na ponížení či stornování uplatněné slevy dle článku 5.6. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.9. Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek ve výši nákladů spojených s tímto způsobem dopravy a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady a je ve shodě s kupní smlouvou, tedy má vlastnosti, které si strany ujednaly či které prodávající popsal a kupující očekával s ohledem na povahu zboží, a hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

 

7.3. Ustanovení uvedené v článku 7.2. obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

7.5. Prodávající nese odpovědnost za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady nikoli na běžné opotřebení zboží či vady způsobené špatnou údržbou a nesprávným použitím zboží.

 

7.6. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, při platbě na dobírku dnem převzetí a zaplacení zboží, při platbě předem na účet dnem vyexpedování zboží prodávajícím.

 

7.7. Pro uznání nároků práva z vadného plnění musí být vada oznámena neprodleně po zjištění a zboží musí být dodáno k posouzení čisté, řádně vysušené, bez zápachu a dalších stop znečištění. V opačném případě bude zasláno zpět odesílateli bez předchozího upozornění a prodávající má právo požadovat po kupujícím uhrazení nákladů spojených se zpětným vrácením takovéhoto zboží.

 

7.8. Prodávající má právo posoudit oprávněnost reklamace a rozhodnout o způsobu řešení. Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady výrobku. Pokud to není možné, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Vzhledem k charakteru zboží lze právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy uplatnit pouze u nepoužitého výrobku. Pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé.

 

7.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

 

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

 

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

9.1. Prodávající se stává správcem osobních údajů kupujícího podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) (dále jen: „správce“).

 

9.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

9.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

9.4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů - informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

 

9.5. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení

 

9.6. Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

9.7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje potřebné k plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.8. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

9.9. Zpracováním osobních údajů kupujícího může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, kterým mohou být osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (přepravní společnosti, provozovatel platební brány) ,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. vedení účetnictví),

 

 9.10. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  

9.11. Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9.12. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

 

10. DORUČOVÁNÍ

 

10.1. Veškerá korespondence a oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího či související s kupní smlouvou, musí být druhé straně doručena písemnou formou elektronickou poštou nebo formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, osobním převzetím a v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

V Boskovicích dne 1.8.2017

Šárka Mikulová